Download hier de liturgie:

Of lees de liturgie hieronder.

 

Liturgie 26 maart 2023

Inloop: 10:30 uur
Aanvang: 11:00 uur
Voorganger: Ds. L. Adema uit Metslawier
Organist: Piet van ZUiden

Oppas 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

 

Uitleg bij de liturgische schikking
Lezen Johannes 11:1-4, 17-44 de opwekking van Lazarus … en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. (Johannes 11:19)

 Leven uit geloofsvertrouwen

Troost beweegt de menigte om naar Bethanië te gaan. Die beweging is nobel. Toch gebeurt er in het verhaal iets wat daar volkomen haaks op staat. Jezus komt niet om te troosten, Hij begint te praten over het leven. Hij schuift de dood aan de kant en spreekt over tot leven wekken. Jezus kan zo spreken omdat Hij zelf Opstanding is.

De boodschap van Jezus is dat niet het verleden onze stemming aanvoert, maar het geloof in God.

‘Wie in mij gelooft zal leven, ook als hij sterft.’ Het gaat hier om het leven uit geloofsvertrouwen. Dat je, zelfs bij iedere dood, toch weer opstaat dankzij dat vertrouwen.
 

Cirkel vol ogenschijnlijk dode bloemen zijn levende herinneringen. Liefde voor jou.

Vandaag staat er een krans centraal. De krans symboliseert het leven, zonder begin en zonder eind. Tussen de kronkeltakken zitten gedroogde strobloemen en gedroogde grassen die herinneren aan het aardse leven.

Groene grassen en roze tulpen maken de cirkel levend.

   

Intochtslied: Lied 413:1,3

 

1.   Grote God, wij loven U,

Heer, o sterkste aller sterken!

Heel de wereld buigt voor U

en bewondert Uwe werken.

Die Gij waart te allen tijd,

blijft Gij ook in eeuwigheid.

 

3.   Heer, ontferm U over ons,

open uwe Vaderarmen,

stort uw zegen over ons,

neem ons op in uw erbarmen.

Eeuwig blijft uw trouw bestaan

laat ons niet verloren gaan.

 

Votum en groet

 

Gebed om ontferming

 

Zingen: Lied 1005:1,2,3,4 (zingen we met de beamer mee)

 

Zoekend naar licht hier in het duister,

zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,

schijn in de donkere nacht.

 

Refrein: Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

 

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,

zoekend naar hoop, troost in uw woord.

Spreek door ons heen tot de verdrukten,

zo wordt uw stem gehoord.

 

Refrein:

 

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,

zoekend naar warmte zijn velen koud.

Maak ons een huis van levende stenen,

schuilplaats voor U gebouwd.

              

Refrein:.

 

Met zoveel gaven aan ons gegeven,

voor zoveel leed, zoveel gemis.

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,

totdat uw rijk hier is.

 

Refrein:

 

Wetslezing

 

Gezang 442:1,2,3 (liedboek 1973)  
 

1.   Jezus, ga ons voor

deze wereld door,

en U volgend op uw schreden

gaan wij moedig met U mede.

Leid ons aan uw hand

naar het vaderland.

 

2.   Valt de weg ons lang,

zijn wij klein en bang,

sterk ons, Heer, om zonder klagen

achter U ons kruis te dragen.

Waar Gij voor ons tradt,

is het rechte pad.

 

3 .   Krimpt ons angstig hart

onder eigen smart,

moet het met de ander lijden,

Jezus, geef ons kracht tot beide.

Wees Gij zelf het licht

dat ons troost en richt.

 

4 .   In de woestenij,

Heer, blijf ons nabij

met uw troost en met uw zegen

tot aan 't eind van onze wegen.

Leid ons op uw tijd

in uw heerlijkheid. 

Gebed 
 

  Lezen uit de Bijbel: Hosea 6:1-3


1 ‘Kom, laten wij teruggaan naar de HEER!

Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons genezen;

de hand die sloeg, zal ons verbinden.

2 Hij redt ons na twee dagen van de dood,

de derde dag doet Hij ons opstaan:

in zijn nabijheid zullen wij leven.

3  Dan zullen wij Hem kennen,

ernaar jagen om de HEER te kennen.

Even zeker als de dageraad zal Hij komen,

Hij komt naar ons als milde regen,

als de lenteregen die de aarde drenkt.’

 

Zingen: Lied 650:1,2,3,4       

 

1.   De aarde is vervuld

van goedertierenheid,

van goddelijk geduld

en goddelijk beleid.

 

2.   Gods goedheid is te groot

voor het geluk alleen,

zij gaat in alle nood

door heel het leven heen.

 

3.   Zij daalt als vruchtbaar zaad

tot in de groeve af

omdat zij niet verlaat

wie toeven in het graf.

 

4.   Omdat zij niet vergeet

wie godverlaten zijn:

de wereld hemelsbreed

zal goede aarde zijn.

 

Lezen uit de Bijbel: Marcus 8:27-34


Wie is Jezus?

27  Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg Hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ 28  Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat U een van de profeten bent.’ 29  Toen vroeg Hij hun: ‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de messias.’  30 Hij verbood hun uitdrukkelijk om met iemand hierover te spreken.

31  Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat Hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan; 32 Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus Hem apart en begon Hem fel terecht te wijzen. 33 Maar Hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, Satan, achter Mij! Jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen.’

34   Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.

 

Zingen: Lied 562  

 

1.   Ik wil mij gaan vertroosten

in Jesu lijden groot.

Al heeft 't gestaan ten boosten,

het mocht nog worden goed.

Al om mijn zondig leven

ben ik met druk bevaän.

Dat wil ik gaan begeven:

o Jesu, zie mij aan!

 

2.   Mijn zuchten en mijn kermen

zie aan, genadig God!

Eilaas, wil mijns ontfermen,

al heb ik uw gebod

versmaad te meen'ger ure,

ik wil mij beet'ren gaan.

Dit doet mijn herte treuren:

o Jesu, zie mij aan!

 

3.   De tijd heb ik verloren,

die Gij mij hebt verleend.

Naar U wild' ik niet horen,

in zonden was 'k versteend.

Zeer traag ben ik tot deugden,

al heb ik goed vermaan.

Oorsprong der eeuw'ge vreugden,

o Jesu, zie mij aan!

   

Preek

 

Via de beamer luisteren naar: Via Dolorosa - Sela

   

Voorbede 

 

Zingen: Lied 791:1,2,3,4

 

1.    Liefde, eenmaal uitgesproken,

als Uw Woord van het begin.

Liefde wil ons overkomen,

als geheim en zegening.


2.   Liefde die ons hebt geschapen,

vonk waarmee Gij zelf ons raakt,

alles overwinnend wapen,

laatste woord dat vrede maakt.


3.   Liefde luidt de Naam der namen,

waarmee Gij U kennen laat.

Liefde vraagt om ja en amen,

ziel en zinnen metterdaad.


4.   Liefde waagt zichzelf te geven,

ademt op van goede trouw.

Liefde houdt ons in het leven,

daarop hebt Gij ons gebouwd.

   

Zegen

 

Zingen: Lied 425

 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord

in Christus verbonden tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord

 

Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal

door liefde gedreven om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal

 

 

 

Tekst bij de schikking van de 3de zondag 40 dagentijd


Lezen Johannes 9

Tekst bij de schikking van de 3de zondag 40 dagentijd


Lezen Johannes 9