Download hier de liturgie:

Of lees de liturgie hieronder.

 

Liturgie voor zondag 28 mei 2023, Pinksterzondag

Inloop: 10:30 uur
Aanvang: 11:00 uur
Voorganger: José Kruize uit Oudeschip
Organist: Piet van Zuiden

Oppas 

Orgelspel

 

 

Mededelingen kerkenraad

 

PINKSTEREN
Uitleg liturgischeschikking


In de schikking worden allerlei kanten  van het pinksterfeest belicht.
Het is een feest om te ontdekken hoe God onze aardbol en ons leven draagt.
Hoe zijn hand, vaak op een verborgen manier, in ons leven aanwezig is, het blad dat de schikking draagt, om ons te laten weten dat wij veilig zijn en verder kunnen.

 

Boven de wereld de verbeelding van drie prachtige bloemen, de Strelitzia verbeeldende de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Rondom de aardbol de Gloriosa met haar prachtige kleuren als vlammetjes van het Pinkstervuur.

In de aardbol verwerkt 12 gerbera’s die verwijzen naar de uitzending van de 12 discipelen en het gipskruid en de linten verwijzen naar de veelkleurigheid van de mensen op deze aarde, waarheen de Geest waait.

Het rode kleed vertelt van de kleur van Pinksteren, het vuur van de uitstorting van de Heilige Geest.

 

Zingen: Lied 683, ’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest

 

’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest

Wij staan in vuur en vlam

Want Hij, die bij ons is geweest

Werkt verder aan Zijn plan

 

Wij weten het nu zonneklaar

Al ging Hij van ons heen

Wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar

Wij zij niet meer alleen

 

Wij gaan op weg, de wereld rond

Er is geen houden aan

De woorden gaan van mond tot mond

Voor ieder te verstaan

 

De wonderen zijn om ons heen

Ze waaien op de wind

’t Is feest vandaag, voor iedereen

Een nieuwe tijd begint

 

Votum en groet

 

Zingen: lied 675, Geest van hierboven

 

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

 

Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

 

Gebed

 

Bijbellezen:

Joel 3

Handelingen 2: 1-15

 

Bijbellezen:

Door:  Doutsje van der Slijk

3 1Daarna zal zich dit voltrekken:

Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.

Jullie zonen en dochters zullen profeteren,

oude mensen zullen dromen dromen,

en jongeren zullen visioenen zien;

2zelfs over slaven en slavinnen

zal Ik in die tijd mijn geest uitgieten.

3Ik zal tekenen geven aan de hemel en op aarde:

bloed en vuur en zuilen van rook.

Door:  Fam Schutter

4De zon verandert in duisternis

en de maan in bloed

voordat de dag van de HEER komt,

groot en ontzagwekkend.

5Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen:

op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden,

zoals de HEER heeft beloofd;

ieder die Hij roept zal worden gered.

Handelingen

De komst van de heilige Geest

Door: Aukine Bakker
21Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Door: Mevrouw van Zuiden

5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 

 

Door: Wridzer Bakker

9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, 11en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zij

 

 

Zingen: Ik moet weggaan

 

Overdenking

Pinksteren in de Okea, met lego

 

Zingen: Samen in de naam van Jezus

 

Samen in de naam van Jezus

heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken,

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot zijn eer.

 

Prijs de Heer, de weg is open

naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen

breng ik U mijn dank en eer.

’t Is uw Geest die mij doet zeggen:

Jezus Christus is de Heer!

 

Gebed

 

Zingen: Geloofsbelijdenis: Ere zijn aan God, de Vader

 

Ere zij aan God, de Vader,

ere zij aan God, de Zoon,

eer de Heil'ge Geest, de Trooster,

de Drieëen'ge in Zijn troon.

Halleluja, halleluja,

de Drieëen'ge in Zijn troon.

 

Ere zij aan Hem,

wiens liefde, ons van alle smet bevrijdt,

eer zij Hem die ons gekroond heeft,

koningen in heerlijkheid.

Halleluja, halleluja,

ere zij het Lam gewijd.

 

Halleluja, lof, aanbidding,

brengen eng'len U ter eer,

heerlijkheid en kracht en machten,

legt Uw schepping voor U neer.

Halleluja, halleluja,

lof zij U, der heren Heer.

 

Collecte

 

Zingen: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen

 

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen

waar U bent zal de nacht verdwijnen

Jezus licht van de wereld vernieuw ons

levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons,

Schijn in mij, schijn door mij.

 

Kom Jezus kom

vul dit land met Uw heerlijkheid

kom Heil'ge Geest stort op ons Uw vuur

zend Uw rivier laat Uw heil heel de aard vervullen

spreek Heer, uw woord

dat het licht overwint.

 

Heer ‘k wil komen in Uw nabijheid

uit de schaduwen in Uw heerlijkheid

door het bloed mag ik U toebehoren

Leer mij, toets mij,

Uw stem wil ik horen

schijn in mij, schijn door mij.

 

Kom Jezus kom

vul dit land met Uw heerlijkheid

kom Heil'ge Geest

stort op ons Uw vuur

zend Uw rivier

laat Uw heil heel de aard’ vervullen

spreek Heer, uw woord

dat het licht overwint

 

Staan wij oog in oog met u Heer

Daalt uw stralende licht op ons neer

Zichtbaar, tastbaar wordt u in ons leven

U volmaakt wie volkomen zich geven

schijn in mij, schijn door mij.

 

Kom Jezus kom

vul dit land met Uw heerlijkheid

kom Heil'ge Geest stort op ons Uw vuur

zend Uw rivier

laat Uw heil heel de aard vervullen

spreek Heer, uw woord

dat het licht overwint.

 

Zegen