Download hier de liturgie:

Of lees de liturgie hieronder.

 

Zondag 10 december 2023 - 2de Advent

 

Orde voor de Eredienst van zondag 10 december 2023

2e zondag van Advent

 

Inloop met koffie: 10:30 uur

Aanvang dienst: 11.00 uur

Voorganger: Dhr. Jan van der Meer  uit Drachten

Oppas en kindernevendienst

Organist: Onno Zuidema

_________________________________________________________________________

 

Orgelspel

 

Mededelingen Kerkenraad

 

Aanvangslied NLB 433: 1, 2 en 3 (Kom tot ons de wereld wacht)

 

1          Komt tot ons, de wereld wacht,

Heiland, kom in onze nacht.

Licht dat in de nacht begint,

kind van God, Maria 's kind.

 

2          Kind dat uit uw kamer klein,

als des hemels zonneschijn

op de aarde wordt gesteld,

gaat uw weg zoals een held.

 

3          Gij daalt van de Vader neer

tot de Vader keert Gij weer,

die de hel zijt doorgegaan

en hemelwaarts opgestaan.

 

4          Uw kribbe blinkt in de nacht

met een ongekende pracht.

Het geloof leeft in dat licht

waarvoor al het duister zwicht.

 

5          Lof zij God in 't hemelrijk,

Vader, Zoon en Geest gelijk,

nu en overal altijd,

nu en tot in eeuwigheid.

 

Stil gebed

 

Votum en Groet

 

Lied: “Gaudete” – Sela

 

Inleiding op de dienst

 

Zingen: NLB 441: 1, 4 en 6 (Hoe zal ik U ontvangen)

 

1          Hoe zal ik U ontvangen, wat wordt mijn eerste groet?

U, ieders hartsverlangen, vervult ook mij met gloed!

O Jezus, licht der wereld, verlicht mij, dat ik weet

waarmee ik U moet eren. U waardig welkom heet.

 

4          Van boeien die mij bonden ben ik door U bevrijd.

U redt mij ongeschonden uit alle haat en nijd.

U houdt mij hoog in ere. Daarbij valt in het niet

wat alle goud ter wereld aan aardse rijkdom biedt.

 

6          Schrijf, mensen, in uw harten dit, als verdriet u kwelt,

uw tranen u verwarren om moeiten ongeteld.

Houd moed, tot Hij zal komen, Hij is met u begaan.

De trooster uit uw dromen, zie Hem nu voor u staan!

 

Gebed

 

Wet & Bemoediging

 

Lied: “Stil mijn ziel”

 

Gebed om de Heilige Geest

 

Kinderlied/Kinderen nevendienst?

 

Schriftlezing 1 Psalm 80:1-8 NBV

 

1Voor de koorleider. Op de wijs van De lelies. Een getuigenis. Van Asaf, een psalm.

2Hoor ons, herder van Israël,

die Jozef leidt als een kudde.

U die troont op de cherubs, verschijn in luister

3aan Efraïm, Benjamin en Manasse.

Laat uw kracht ontwaken, kom, en red ons.

4God, keer ons lot ten goede,

toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

5HEER, God van de hemelse machten,

hoe lang nog blijft U vertoornd op uw biddende volk?

6U liet ons brood van tranen eten

en een stroom van tranen drinken.

7U hebt andere volken tegen ons opgezet,

onze vijanden drijven de spot met ons.

8God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,

toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

 

Schriftlezing 2 Petrus 3:8-18 NBV

 

8Tot slot, wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 9Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. 10Immers: ‘Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten, laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad en zijn lippen voor woorden van bedrog, 11laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is, laat hij naar vrede streven en die najagen.

12Want het oog van de Heer rust op de rechtvaardigen en zijn oor luistert naar hun hulpgeroep,

maar Hij keert zich tegen wie kwaad doen.’ Het lijden in de eindtijd

13Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? 14Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; 15erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. 16Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend uitlaten over uw goede levenswandel in eenheid met Christus, zich over hun laster schamen. 17Het is beter te lijden – indien God dat wil – omdat men goeddoet dan omdat men kwaad doet.

18Ook Christus immers heeft, terwijl Hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd Hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt.

 

Zingen: NLB 422: 1, 2 en 3

 

1          Als je geen liefde hebt voor elkaar,

vallen de dromen in duigen.

Dromen van vrede worden niet waar,

kwaad is niet om te buigen.

Refrein:

Als je geen liefde hebt voor elkaar

leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar

leef je buiten Gods gloria.

 

2          Als je geen antwoord geeft op verdriet,

zullen de tranen niet drogen.

Als je het leed in de wereld niet ziet,

worden Gods woorden verbogen.

Refrein:                                                                      :

 

3          Als je geen oog hebt voor het gemis,

als je geen brood weet te delen,

denk dan aan Jezus die brood en die vis

uit liefde deelde met velen.

Refrein:

 

Verkondiging

 

Liedboek voor de kerken Gezang 462: 1, 2 en 4 (Ontwaakt gij die slaapt)

1          Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de do“n,

en Christus zal over u lichten!

Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon,

eer Hij u als rechter komt richten.

Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot!

Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood?

 

2          Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed,

de nacht is zo lang reeds verdwenen!

Het licht der genade, met blijdschap begroet,

heeft de aarde reeds eeuwen beschenen.

En groots is uw roeping en heilig uw taak,

en de uren zijn weinig, ontwaak dan, ontwaak!

 

4          Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht,

door Christus de doodslaap ontrezen.

Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,

't zal nimmermeer nacht voor hem wezen.

Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de do“n!

Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon.

 

Dankgebed en Voorbeden

 

Onze Vader

 

Slotlied ELB 174: 1, 2 en 3

 

1          Vaste Rots van mijn behoud,

als de zonde mij benauwt,

laat mij steunen op Uw trouw,

laat mij rusten in Uw schaûw,

waar het bloed door U gestort,

mij de Bron des Levens wordt.

 

2          Jezus, niet mijn eigen kracht,

niet het werk door mij volbracht,

niet het offer dat ik breng,

niet de tranen die ik pleng,

schoon ik ganse nachten ween,

kan slechts redden, Gij alleen.

 

3          Zie, ik breng voor mijn behoud

U geen wierook, mirr' of goud.

Moede kom ik, arm en naakt,

tot de God, Die zalig maakt,

Die de arme kleedt en voedt,

Die de zondaar leven doet.

 

Wegzending en Zegenbede