Beknopte geschiedenis van het ontstaan van de nieuwe Kerk en Pastorie te Munnekezijl

Nadat reeds gedurende verscheidene jaren de behoefte was gegroeid aan een nieuwe pastorie en later ook aan een nieuwe kerk, daar de bestaande te klein werd, werd in een buitengewone kerkenraadsvergadering van 20 mei 1912 besloten om te trachten tot het komen van een nieuwe kerk en pastorie. In deze kerkenraadsvergadering werd een bouwcommissie benoemt, bestaande uit predikant Ds. H.H. Binnema, K. van der Laan, G. Wierenga, P. Stuursma en J. Smedes, die tot taak hadden, om naast en in overleg met de kerkenraad plannen te ontwerpen en geld te verzamelen voor een nieuwe kerk met consistorie en pastorie enz.


Verder werd besloten de benodigde grond uit de hand aan te kopen van de familie Andrea, zijnde de voorste hoek van een perceel groenland gelegen te Munnekezijl, wel perceel thans was te verkrijgen, en werd gekocht voor 1.371/2 gulden per vierkante meter. Of te wel met de kosten voor F 1768.18 Dit terrein was niet eerder te aanvaarden dan 1 april 1913 waarom dan ook besloten werd met de bouw lang te wachten. Inmiddels zat de commissie niet stil, maar ging door met het doel om giften in te zamelen van de gemeente terwaarde van fl 7500,00.


Verder werd aan L. Reitsma opgedragen, de architect, die enige tekeningen maakte waaruit na enige verwerpingen wegens te duur, door hem een tekening werd gemaakt dat de algemene goedkeuring kon weg dragen, zodat men overging tot aanbesteding op 27 december 1912. Op de aanbesteding was door 10 timmerlieden ingeschreven namelijk J.K. Nicolai voor fl 16715, O. Kerkstra fl 16795, J. Tilma fl 15830, Jan Nicolai fl 16920, E. van der Laan fl 13443, Gebr. Frans van Uitenhagen fl 15272, R. Reukema fl 14360. G. Seising fl 14025, Gebr. Dijkstra fl 14570, terwijl een briefje groot fl 16724 als zijnde niet door borgen ondertekend terzijde werd gelegd. Daar E. van der Laan de laagste inschrijver was, werd hem het werk opgedragen en kon de zaak beginnen. In deze som was niet inbegrepen de inventaris van de kerk zoals banken, koorhek platform enz. Dit werk werd onderhands aangenomen door O. Kerkstra en Gouke de Vries van Munnekezijl voor de som van fl 675. Aan de aannemer werd de wenk gegeven dat wij liefst als verver van de kerk hadden de heer Veenstra van Munnekezijl, die dan ook dit werk heeft uigevoerd. Op 19 maart 1913 werd na afloop van het biduur voor het gewas, nog aan de gemeente voorgesteld om een centrale verwarming aan te leggen, welk voorstel bijval vond en werd aangenomen. De levering van dit en het één en ander werd opgedragen aan J. Smedes en Simon de Haas uit Groningen voor de som van fl 925 terwijl het bouwen van een kelder hiervoor met rookleiding enz. werd opgedragen aan timmerman E. van der Laan voor de som van 360 gulden.

Nadat nu alles was geregeld werd er met de bouw begonnen in het eerst van april 1913 en vond de eerste plechtige steenlegging op donderdag 24 april plaats door Ds. Binnema (zie hiervoor de notulen van 3 april 1913). Nadat met de bouw geleidelijk werd doorgegaan was de kerk voltooid en afgewerkt ongeveer half oktober 1913 en kon zij op 30 oktober plechtig worden ingewijd door de predikant Ds. H.H. Binnema (zie de notulen van 30 oktober) Voor de benodigde gelden werd een hypothecaire verbintenis aangegaan met de hypotheekbank van Groningen, terwijjl de oude kerk werd verkocht bij openbare verkoop aan de weduwe Nicolai te Munnekezijl en de pastorie aan Joh.Kerkstra te Leens.
Zo verrees dan dit schone gebouw, door milde bijdragen van velen, ja een ieder in de gemeente droeg naar vermogen bij, hoewel de kosten van overbouw tegen vielen. Toch zal ook dit wel gaan. De gehele kosten bedragen de som van Fl. 20685,93.

Moge des Heren zegen op dit gebouw blijven rusten en zij het tot uitbreiding van zijn heerlijk koninkrijk.

H.H. Binnema pres.