ANBI-gemeente Gereformeerde kerk PKN te Munnekezijl behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

1. Algemene gegevens

Naam ANBI                                            Gereformeerde kerk PKN te Munnekezijl
RSIN/Fiscaal nummer                               001964355
Website                                                   www.pknmunnekezijl
E-Mail                                                     info@pknmunnekezijl.nl
Adres                                                      Methardusstraat 19
Postcode                                                 9853 PC
Plaats                                                     Munnekezijl
Postadres                                                (zie adres)

De Protestantse gemeente te Munnekezijl is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland.
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten". Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde. De kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent bestuur, de financiën, toezicht en [tucht]rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot de kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde kerk PKN te Munnekezijl.

2. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering tot diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal
college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8)

3.Doelstelling/visie
De Protestantse kerrk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organiosatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1. De Protestantse kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke kerk die zich, delend in de aan Israël geschobken verwachting, uitstrekt naar de komst van het koningkrijk Gods.
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God

4. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse kerk in Nederland.

Op de website www.pknmunnekezijl.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

5. Beloningsbeleid.
Onze gemeente heeft geen eigen predikant. De beloning van de kerkelijk werker is geregeld in de Ärbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland". De hierop betrekking hebbende regeling vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

6. Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente, Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van Kerkrentmeesters en het college van Diakenen, Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Op de website www.pknmunnekezijl.nl vindt u informatie over de activiteiten van onze gemeente.

7. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen(begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

8. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Batenrekening 2017Begroting 2018
Bijdragen van gemeenteleden

35191

30570

Opbrengst uit bezittingen

2480

1200

Subsidies en bijdragen van derden

2100

1500

Totaal

39771

33270LastenPastoraal werk (predikanten , kerkelijk werkers)

13505

9500

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

2528

2550

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

2809

2900

Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen)

11726

17735

Lasten overige eigendommem en inventarissen

6215

6600

Totaal

37768

40216

Resultaat

2003

-6946


9. Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van d ekerkelijke gemeente waartoe zij behoren, Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog een vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheissubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in d evorm van salaris voor kerkelijke werker en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van het kerkgebouw, benodigd voor het houden van kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (onkosten vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Baten en lasten Diaconie
2017
Opbrengsten uit bezittingen
4654.61
ijdrage gemeente leden
6078.50
Totaal baten
10733.11
Lasten
Bestedingen diaconaal werk
4030.28
Bestedingen diaconaal pastoraat
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
370.09
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
2099.61
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente
130.54
Totaal lasten
6630.52
Resultaat
4102.59