Diaconie en Zendingscommissie

Deze commissie bestaat uit 3 diakenen en 2 leden zendingscommissie. De diakenen worden door de gemeente gekozen en zijn onderdeel van de kerkenraad.

Deze commissie bestaat uit:

Voorzitter

Durkje Van der Velde
 

E-mail: scriba@pknmunnekezijl.nl

Penningmeester

Emilie Reijnders

Rabo: NL64 RABO 033.33.65.690

E-mail: scriba@pknmunnekezijl.nl

Secretaris

Janneke Slagter

E-mail: scriba@pknmunnekezijl.nl

Leden

Pietsje Pol

Durkje van der Velde

De commissie vergadert één keer in ca. 8 weken


De diakenen hebben als taak:

- Dienst te draaien tijdens de kerkdiensten volgens een rooster

- Bloemengroet regelen

- Kerkenraadsvergaderingen bij te wonen

- Eén diaken neemt deel aan moderamen

- Het begin van het jaar een lijst maken van de 70+ plussers die in aanmerking komen voor bloemen

- De diakenen lopen met de bidstond en dankstondcollecte (zakjes)

- Oktober/november nieuw collecterooster maken

- De diaconie zorgt voor een presentje als er een baby wordt geboren (tegeltje of iets anders) zodat de wijkdames die kunnen brengen.

- De wijkdiaken gaat met de wijkouderling op huisbezoek bij de mensen die daarom vragen.

- Een diaken heeft ook zitting bij rouw- en trouw dienstenTaken van de zendingscommissieleden:

- Met de zendingslijstcollecte lopen (september)


Taken van de gehele commissie in overleg:

- De ingekomen post behandelen

- Giften behandelen

- Bijzondere collecten bespreken

- Een financiële begroting maken

- Rondbrengen van: Open Deur, Pinksterkrant, Uitnodiging openluchtdiest, Elisabeth-bode.

- Organiseren van een dienst in februari/maart.

- Organiseert openluchtdienst

- Zo nu en dan stukje schrijven in het Kerkvenster over bijzondere collecten.

- Een 65+ uitje organiseren

- Collecteproject uitzoeken voor het hele jaar. Het ene jaar wordt dit uitgezocht door de Jeugdraad en het andere jaar door diaconie en zendingscommissie.