Beknopte geschiedenis van het ontstaan van de nieuwe Kerk En Pastorie te Munnekezijl.
 
Nadat reeds gedurende verscheidene jaren de behoefte was gegroeid aan een nieuwe pastorie en later ook aan een nieuwe kerk, daar de bestaande te klein werd, werd in een buitengewone kerkenraadsvergadering van 20 mei 1912 besloten om te trachten tot het komen van een nieuwe kerk en pastorie. In deze kerkenraadsvergadering werd een bouwcommissie benoemt,bestaande uit predikant Ds.H.H. Binnema , K. van der Laan G. Wierenga, P Stuursma en J Smedes, die tot taak hadden, om naasten in overleg met de kerkenraad plannen te ontwerpen, en gelden te verzamelen voor een nieuwe kerk met consistorie en pastorie enz.
Verder werd besloten de benodigde grond uit de hand aan te kopen, van de familie Andrea zijnde de voorste hoek van een perceel groenland gelegen te Munnekezijl, welk perceel thans was te verkrijgen, en werd gekocht voor 1.371/2 gulden per vierkante meter. Of te wel met de kosten voor F 1768.18. Dit terrein was niet eerder te aanvaarden dan 1 april 1913 reden waarom dan ook besloten werd met de bouw... lang te wachten. In middels zat de commissie niet stil, maar ging eerst een door, de gemeente, ingezamelde aan giften in voor dit doel pl. F7500. Verder werd aan L Reitsma opgedragen, de architecteur, die enige tekeningen maakte waaruit na enige verwerpingen wegens te duur door hem een tekening werd gemaakt dat de algemene goedkeuring kon weg dragen, zodat men dan ook overging tot aanbesteding op 27 december 1912 Op de aanbesteding was door 10 timmerlieden ingeschreven namelijk J K Nicolai voor F 16715 O Kerkstra F16795 J Tilma F15830 Jan Nicolai 16920 E van der Laan F 13443 Gebr. Frans van Uitenhagen F 15272 R Reukema F14360 G Seising F 14025 Gebr. Dijkstra F 14570 terwijl een briefje groot F16724 als zijnde niet door borgen ondertekend terzijde werd gelegd. Daar E van der Laan de laagste inschrijving was, werd hem het werk opgedragen en kon de zaak beginnen. In deze som was niet inbegrepen de inventaris van de kerk zoals banken koorhek platform enz. Dit werk werd onderhands aangenomen door O. Kerkstra en Gouke de Vries van Munnekezijl voor de som van F 675 Aan de aannemer werd de wenk gegeven dat wij liefst als verver van de kerk hadden de heer Veenstra van Munnekezijl, die dan ook dit werk heeft uigevoerd. Op 19 Maart 1913 werd na afloop van het biduur voor het gewas, nog aan de gemeente voorgesteld om een centrale verwarming aan te leggen. welk voorstel bijval vond en werd aangenomen. De levering dit en een en ander werd opgedragen aan J Smedes en Simon de Haas uit Groningen voor de som van F 925 terwijl het bouwen van een kelder hiervoor met rookleiding enz. werd opgedragen aan timmerman E van der Laan voor de som van 360 gulden.
 
Nadat nu alles was geregeld werd er met de bouw begonnen in het eerst van april 1913 en vond de eerste plechtige steenlegging op donderdag 24 april plaats door Ds. Binnema (zie hiervoor de notulen van 3 april1913) Nadat met de bouw geleidelijk werd door gegaan was de kerk voltooid en afgewerkt ongeveer half oktober 1913 en kon zij op 30 oktober plechtig worden ingewijd door de predikant Ds. HH Binnema (zie de notulen van 30 oktober) Voor de benodigde gelden werd een hypothecaire verbintenis aan gegaan met de Hypotheekbank van Groningen, terwijl de oude kerk werd verkocht bij openbare verkoop aan de Wed. Nicolai te Munnekezijl de pastorie aan Joh. Kerkstra te Leens.
 
Zo verrees dan dit schone gebouw, door milde bijdragen van velen, ja een ieder in de gemeente droeg naar vermogen bij, en hoewel de kosten van overbouw tegen vielen. Toch zal ook dit wel gaan. De gehele kosten hebben bedragen de som van F 20685.93.
 
Moge des Heren zegen op dit gebouw blijven rusten en zij het tot uitbreiding van zijn heerlijk koninkrijk.
 
H.H. Binnema pres.
 
K van der Laan scri.