Diaconie en Zendingscommissie:
 
Deze commissie bestaat uit 3 diakenen en 2 leden zendingscommissie.
De diakenen worden door de gemeente gekozen en zitten in de kerkenraad
De zendingscommissieleden worden gevraagd.
 
Deze commissie bestaat op dit moment uit:
 
Jouke van Gosliga
Voorzitter
Tel: 0594-688720
E-mail: degossen@hetnet.nl
 
Marjolein Zwama
Notulist
Tel: 0594-688667
E-mail: fam.zwama@live.nl
 
Trijntje Verbeek
Penningmeester
Tel: 0594-688231
E-mail: piettrijntje-verbeek@hotmail.com    
Ibannummer: NL64RABO03333.65.690
 
Overige leden:
Durkje van der Velde
Tel: 0594-688711
E-mail: durkjevandervelde@gmail.com
 
De commissie vergadert één keer in ca. acht weken.
 
De diakenen hebben als taak;
 • Dienst te draaien tijdens de kerkdiensten volgens een rooster
 • Bloemengroet regelen
 • Kerkenraadsvergaderingen bij te wonen
 • 1 diaken neemt deel aan moderamen
 • Het begin van het jaar een lijst maken van de 70+ plussers die in aanmerking komen voor bloemen
 • De diakenen lopen met de bidstond en dankstondcollecte (zakjes)
 • Oktober/november nieuw collecterooster maken
 • De diaconie zorgt voor een presentje als er een baby wordt geboren (tegeltje of iets anders) zodat de wijkdames die kunnen brengen
 • De wijkdiaken gaat met de wijkouderling op huisbezoek bij de mensen die daarom vragen
 • Een diaken heeft ook zitting bij rouw- en trouw diensten
Taken van de zendingscommissieleden;
 • Met de zendingslijstcollecte lopen.(september)
Taken van de gehele commissie in overleg:
 • De ingekomen post behandelen.
 • Giften behandelen.
 • Bijzondere collecten bespreken.
 • Een financiële begroting maken.
 • Rondbrengen van:Open Deur, Pinksterkrant, Uitnodiging openluchtdienst, Elisabeth-bode.
 • Organiseren van een dienst in februari/maart.
 • Organiseert openluchtdienst.
 • Zo nu en dan stukje schrijven in het Kerkvenster over bijzondere collecten.
 •  Een 55+plus uitje organiseren.
 • Collecteproject uitzoeken voor het hele jaar. Het ene jaar wordt dit uitgezocht door JJP en andere jaar door diaconie en zendingscommissie.