Beleidsplan Gereformeerde kerk PKN te Munnekezijl

2015-2019

Inleiding
Het in werking treden van de nieuwe kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland is een van de aanleidingen geweest om voor de gereformeerde PKN gemeente Munnekezijl een beleidsplan te gaan schrijven (ordinantie 4.8.5). Het is een plan voor een periode van vier jaar. Onderliggend plan is opgesteld in 2007 door een beleidscommissie bestaande uit een vijftal mensen. De kerkenraad heeft de leden van de gemeente in de gelegenheid gesteld hun mening over dit concept beleidsplan te geven. De beleidscommissie heeft getracht een beknopt plan te moeten schrijven, waar we als gemeente daadwerkelijk iets mee kunnen. Vanuit het beleidsplan zijn werkplannen uitgewerkt. Het beleidsplan is in de loop van de tijd een aantal keren herzien en bijgesteld. Er hebben geen grote wijzigingen plaatsgevonden.
 
Doel
De Gereformeerde kerk PKN Munnekezijl is een gemeente met als doel om onder de inwoners van Munnekezijl en Lauwerzijl een levende gemeente van Jezus Christus in stand te houden en uit te bouwen.
 
Typering huidige gemeente
We zijn een PKN gemeente voortgekomen uit de gereformeerde kerk Munnekezijl/Lauwerzijl. We zijn een belijdende gemeente waarin Gods Woord centraal staat en waar vele vormen van eredienst mogelijk zijn.
 
Onze belangrijkste uitgangspunten zijn dat:
 • We geloven dat God de leiding heeft over de Schepping;
 • We geloven in een verzoenend sterven van Jezus Christus;
 • We geloven dat de Heilige Geest in en door ons leeft.
Uit een enquête onder de gemeenteleden met als doel de kernfuncties van de gemeente te benoemen zijn een aantal kernfuncties naar voren gekomen, te weten; levendig, samen met elkaar, gemeenschap en pastoraat.
We zijn een groep van ca. 225 leden waarvan ca. 120 doopleden en 105 belijdende leden. De gemeente is opgedeeld in 3 wijken. De helft  van de leden is meelevend, bezoekt regelmatig de erediensten en doet mee aan bijvoorbeeld activiteiten als gespreksgroepen. De leeftijdsopbouw is goed. Er is veel jonge jeugd ( 0 tot 12 jaar: ca. 30 kinderen). De groep van 12 tot 20 is relatief klein, waarbij bovendien het kerkbezoek ongunstig is. Daarnaast zijn er een aantal gezinnen tussen de 40 en 60 jaar die niet meer in de kerk komen.

 

Beleid
In het beleidsplan is gezocht naar een duidelijke en kernachtige structuur. Daarvoor is het beleid opgedeeld in een aantal beleidsvelden, namelijk:
 
Eredienst
In onze gemeente staat de eredienst centraal. Elke zondag wordt er een eredienst gehouden. We streven naar kerkdiensten, waar de lofzang gezongen wordt met verschillende instrumenten, waar ruimte en aandacht is voor de kinderen; waar de prediking niet blijft steken in theoretische verhandelingen maar je richting geeft voor je dagelijkse leven, waar warmte is en meeleven ook voor degenen die door de diepte heen gaan in hun leven, waar de liefde van en voor Christus gestalte krijgt. Zodat jongeren en ouderen op zondagmorgen met vreugde zeggen; ‘Komt, laten wij naar het huis des Heren gaan!’
 
Pastoraat
Ouderen, zieken en randkerkelijken dienen regelmatig bezocht te worden. Overige gemeenteleden worden (indien gewenst) minimaal een keer per drie jaar thuis bezocht (contactbezoek). Een keer per jaar is er indien gewenst huisbezoek of groot huisbezoek. We hebben geen eigen predikant. We hebben een pastoraal werker die veel aandacht besteed aan de pastorale zorg. Per wijk is een wijkouderling aangewezen en twee wijkdames. De pastoraal werker, de ouderlingen en wijkdames dienen de bezoeken op elkaar af te stemmen.
 
Jeugdwerk
De jeugd verdiend alle aandacht. Vooral de groep van 12 t/m 30 jaar moet geïnspireerd worden om bij de gemeente te willen horen en blijven. Er moet een vervolg komen voor de Kindernevendienst. De nadruk ligt daarbij op startweekend, slotweekend, tienerdiensten en persoonlijke inbreng in de eredienst naar hun eigen idee ingericht. Het zal daarbij noodzakelijk zijn nieuwe moderne visuele middelen te gebruiken. Deze ruimte zal de jeugd worden gegeven.
Clubs en catechese zijn van cruciaal belang. Op de clubs komen veel kinderen waarvan de ouders niet de erediensten bezoeken. Het is voor de clubleiding daardoor moeilijk religieuze onderwerpen te behandelen. De clubleiding dient daarin te worden ondersteund door de kerkenraad.
 
Diaconie
De diaconie bestaat uit vier leden waarvan een voorzitter en een penningmeester. De diaconie dient regelmatig te vergaderen. Er moet meer gedaan worden aan werelddiaconaat. Aandachtspunt is het regelmatig informeren van de gemeente in het Kerkvenster met als doel het bevorderen van het diaconale bewustzijn.
 
Zending
Zending is georganiseerd in een gezamenlijke commissie. De betrokkenheid op het zendingswerk (overzee) dreigt gauw te verslappen. De bijbelse opdracht tot evangelisatie dient expliciet en regelmatig aandacht binnen de gemeente te krijgen. Het is wenselijk hierbij ook jongeren uit de gemeente te betrekken. De gemeente moet regelmatig worden geïnformeerd over de zendingsactiviteiten in het Kerkvenster.
 
Beheer
Het beheer wordt geregeld door het college van kerkrentmeesters. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 3 leden waaronder twee ouderling kerkrentmeesters. Daar het een kleine groep betreft dient het college regelmatig te vergaderen om kennis te spreiden. De boekhouding van de kerk wordt uitgevoerd door een boekhoudster. De onderhouds- en beheerstaken die noodzakelijk zijn om de kerk in stand te houden zijn bij een groot deel van de gemeenteleden niet of onvoldoende bekend. De gemeente dient hierover en over lopende zaken beter geïnformeerd te worden door regelmatig informatie te verstrekken in het Kerkvenster.
Het beleidsplan zal elk jaar op de agenda van de kerkenraad worden geplaatst. Waarnodig zal bijstelling plaats vinden. Voorafgaande aan de nieuwe beleidsperiode (4 jaar) zal een commissie worden ingesteld die voor de nieuwe beleidsperiode met voorstellen naar de kerkenraad en naar de gemeente komt.
Hieronder is een analyse weergegeven van de sterke en zwakke punten van onze gemeente en van de kansen en bedreigingen. Deze vier gezichtsvelden zullen nader worden uitgewerkt door werkgroepen.
 
Onze sterke punten zijn:
 • We zijn nuchter en gemoedelijk
 • We hebben veel jeugd tot 10 jaar
 • We hebben een goede pastorale werker
 • Gemeenteleden zijn enthousiast en positief
 • Jonge kerkenraad is enthousiast en positief
 • Onze kerk is een mooi gebouw en heeft een mooi orgel
 • Er is veel mogelijk binnen onze gemeente
 • Het is een kleine gemeente
Onze zwakke punten zijn:
 • Geen eigen dominee
 • Fusering met de hervormde gemeente Munnekezijl is mislukt
 • We hebben krappe financiele middelen
 • We besteden weinig aandacht aan het werelddiaconaat
 • De jeugd tussen 12 en 30 is matig vertegenwoordigd in de erediensten
 • Het is een kleine gemeente
Onze kansen zijn:
 • We kunnen een groeiende gemeente worden door de vele jeugd
 • We kunnen de randkerkelijken meer betrekken bij functies in de gemeente
 • We hebben een vernieuwd liturgisch centrum
Onze bedreigingen zijn:
 • Verslechtering van het pastorale werk daar de pastorale werker heeft aangegeven haar werk te willen afbouwen over twee jaar
 • Functies worden teveel door dezelfde persoon vervuld
 • Meer kerkverlating
 
2007&2008
In deze jaren is er actief met het beleidsplan gewerkt door de beleidscommissie.
Dit heeft geresulteerd in onder andere de volgende veranderingen:
 • Gemeenteleden kunnen suggesties aandragen voor de dominees op de preeklijst. De verscheidenheid aan dominees wordt als positief ervaren
 • Kindernevendienst loopt met twee groepen; groep 1 tm 4 in de ene week, 5 tm 8 in de andere week. Rondom projecten kunnen alle kinderen naar de kindernevendienst. Er is een enthousiast team van leidsters.
 • De evangelische liedbundel wordt meer en meer gebruikt door de voorgangers.
 • Er wordt geopperd om diensten te draaien met eigen leden ipv met een dominee. Dit zal eerst als proef gebeuren.
 • Er wordt geprobeerd om ieder jaar een dienst voor de regio te organiseren met een ‘trekker’ voor een groot publiek
 • Omdat de pastoraal werker vertrekt wordt er een nieuw systeem met twee pastorale ouderlingen geïntroduceerd
 • Er wordt gezocht naar mogelijkheden voor een 30 + groep. Uiteindelijk resulteert dat in het opzetten van een gezamenlijke Alfa-cursus met Zoutkamp.
 • Jeugd blijft moeilijk te betrekken bij de kerk
 • Diaconie gaat meer communiceren en probeert de gemeente te betrekken bij de projecten
 
2011
Er passeren in de afgelopen periode een aantal zaken binnen onze kerk.
 • Het samen op weg proces wordt nogmaals opgestart, op verzoek van de Hervormde gemeente Munnekezijl. Helaas wordt de stekker op het allerlaatste moment uit het proces getrokken. Dit is een grote teleurstelling. Het is echter wel definitief wat ook duidelijkheid schept. Er wordt een duidelijke keuze voor het behoud van de eigen gemeente gemaakt.
 • Het ouderling pastoraat, bestaande uit twee ouderlingen loopt goed, er zijn echter veel ernstig zieken en gemeente leden die veel aandacht nodig hebben. Dit is een zware taak voor de ouderlingen en er wordt versterking gezocht in de vorm van een nieuw pastoraal werker. Deze moet ook de kwaliteiten hebben om de jeugd en de overige gemeenteleden enthousiast te krijgen. Tweemaal wordt er een pastoraal werker aangenomen maar beide keren wordt vroegtijdig afscheid genomen.
 • Uiteindelijk krijgen we hulp van een emeritus predikant wat goed bevalt. De gemeenteleden krijgen weer de aandacht die ze nodig zijn.
 • De zendingscommissie komt door het gestaakte samen op weg proces op zichzelf te staan. Na verloop van tijd wordt besloten deze commissie onder te brengen bij de diaconie. Het werelddiaconaat blijft belangrijk maar er wordt zeker ook gekeken naar de nood in de dichtbije wereld; binnen onze gemeentegrenzen moet ook genoeg gedaan worden aan zending en er is ook veel (geestelijke) armoede. De Diaconie&Zending is zich bewust dat ook hier een taak voor hen ligt.
 • Om de jeugd 12+ bij de kerk te betrekken worden tienerdiensten opgestart. Deze zijn 1 keer per maand in de Weem en worden als positief ervaren. De club in Lauwerzijl loopt zeer goed. Het blijft zaak om goed te letten op de jeugd in Munnekezijl. Categhese wordt er niet gegeven. Hier is geen animo voor. Er is nog geen antwoord op hoe deze zaak opgepakt moet worden.
 • De jongeren van 20-30 jaar komen bij elkaar in een gemeente groei groep. Deze loopt goed.
 • De groep van 30+ is moeilijk enthousiast te maken.
 • In de kerk is een beamer geïnstalleerd. Deze wordt gerund door een beamteam van met name jongeren uit de groep 20-30. De gemeente en dominee’s zijn positief over het gebruik.
 • Rondom de belangrijke feestdagen wordt een liturgische bloemschikking verzorgd. Dit zorgt voor een stuk meerwaarde in de beleving van de feestdagen.
 • Hoewel de gemeente aan de randen slijt in aantal, blijft de groep zich vol enthousiasme inzetten voor de kerk.
 • De toekomst van de gemeente blijft een zorgenkindje. De toekomst en beleid van de kerk wordt als thema van 2013 gekozen waarin van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij meedenkt.
Aanvullingen 2015:
 • De 2 ouderlingen pastoraat zijn inmiddels afgetreden wegens het voorbij zijn van hun ambtstermijn.
 • Er is afscheid genomen van de emeritus predikant die tijdelijk hulp in pastoraat bood.
 • Juni 2014 is er een kerkelijk werker in dienst gekomen voor 8 uur per week. Zij houdt zich bezig met pastoraat, gaat voor in diensten,  heeft een aantal gespreksgroepen oa. geloofsopvoeding jonge kinderen, geloofsopvoeding tieners, gespreksgroep voor ouderen opgezet. Er is een kinderdag georganiseerd. Volgend seizoen hopen we te starten met een belijdenisgroepje en basiscatechese voor kinderen van groep 7 en 8. Al met al kunnen we terug zien op een positief, actief seizoen 2014/2015
 • In 2012 is er gestart met GGG groepen. Er is 1 groep voor de categorie 20-35 en 1 groep voor de categorie 35 + . De groepen worden goed bezocht.
 • Al langere tijd was er een vacature voor ouderling in de gemeente. Tijdens de laatste kerkenraadverkiezing is ook deze weer opgevuld.